خانه / اساسنامه تعاونی

اساسنامه تعاونی

حیطه فعالیت هر تعاونی یا شرکت در اساسنامه آن  درج میگردد که در رابطه با این تعاونی کلیه اعضا محترم و بازدیدکنندگان در صورت نیاز می توانند از جزئیات آن آگاهی داشته باشند کما اینکه اطلاع از این مهم خود می تواند باعث پیشنهادهای سازنده در مورد پیشرفت تعاونی گردد.

برای دانلود  اینجا کلیک کنید اساسنامه تعاونی توسعه و عمران قلات